AA 0

Uw bestellingen

U heeft geen artikelen in uw winkelwagen.

Algemene voorwaarden Globe Camerabeveiliging

 

Onze leverings en garantievoorwaarden

1. DEFINITIES

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
'Globe Camerabeveiliging': de onderneming die onder de handelsnaam GLOBE, gevestigd te ASSEN, kantoorhoudende aan de Transportweg 12, 9405 PR te Assen.
'Ontvangstbevestiging': de ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 3.2 van deze Voorwaarden.
'Product': het product of de producten die door het sluiten van een overeenkomst tussen Globe Camerabeveiliging en jou door of via Globe Camerabeveiliging binnen een overeengekomen termijn aan jou geleverd dienen te worden, waarvoor je een bepaalde prijs dient te betalen
'Voorwaarden': deze algemene voorwaarden.

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die via de website van 'Globe Camerabeveiliging' gesloten worden en waarbij Globe Camerabeveiliging partij is, zijn deze Voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden. Door het totstandkomen van een overeenkomst tussen jou en Globe Camerabeveiliging middels de procedure zoals deze is omschreven in artikel 3 van deze Voorwaarden, accepteer je uitdrukkelijk deze Voorwaarden.
2.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door Globe Camerabeveiliging worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
2.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Globe Camerabeveiliging worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Globe Camerabeveiliging ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
2.4 Globe Camerabeveiliging heeft het recht deze Voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

3. AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN

3.1 Alle aanbiedingen gedaan op de website van Globe Camerabeveiliging zijn vrijblijvend, totdat je de Ontvangstbevestiging hebt ontvangen. Indien Globe Camerabeveiliging de aankoopprijs van het product dient te verhogen ingevolge een wettelijk voorschrift of een in kracht van gewijzigde uitspraak van de rechter, zal hij je hiervan onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) op de hoogte stellen. Je hebt in dat geval de bevoegdheid om deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Globe Camerabeveiliging te melden.
3.2 De overeenkomst tussen Globe Camerabeveiliging en jou komt tot stand op het moment nadat je:
(a) een bestelling hebt geplaatst op de website van Globe Camerabeveiliging middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier op de website van Globe Camerabeveiliging;
(b) vervolgens op de verzendbutton geklikt hebt op de website van Globe Camerabeveiliging;
(c) hierop van Globe Camerabeveiliging op je e-mail adres een bevestiging hebt ontvangen dat Globe Camerabeveiliging je bestelling heeft ontvangen (de Ontvangstbevestiging). Indien van Globe Camerabeveiliging in redelijkheid niet gevergd kan worden dat de overeenkomst met jou nagekomen zal worden, zal de Ontvangstbevestiging niet verstuurd worden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien je bank- of girosaldo gedurende een periode van meer dan 3 maanden onvoldoende is om de aankoopprijs van het door jou bestelde product te betalen. In dit geval komt de overeenkomst dus niet tot stand.

3.3 De Ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie:
(a) een omschrijving van het product dat door jou gekocht is en het aantal door jou gekochte producten;
(b) de prijs van het product;
(c) je naam, woonadres, adres waar het (de) product(en) naar toe gestuurd wordt(en), je e-mailadres en je telefoonnummer;
3.4 De overeenkomst bevat alle tussen jou en Globe Camerabeveiliging gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen jou en Globe Camerabeveiliging.
3.5 De administratie van Globe Camerabeveiliging geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door jou aan Globe Camerabeveiliging verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Globe Camerabeveiliging verrichtte leveringen. Globe Camerabeveiliging erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erken je dit eveneens.

3.6 Alle door Globe Camerabeveiliging geleverde zaken blijven eigendom van Globe Camerabeveiliging tot het moment dat de koper volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Globe Camerabeveiliging uit hoofde van enige met Globe Camerabeveiliging gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken of het verrichten van werkzaamheden of diensten, vorderingen terzake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.  

4. TRANSPORT EN KOSTEN

4.1 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in Euro's en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
4.2 Het risico tijdens het transport van het door u bestelde product is voor Globe Camerabeveiliging. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op u over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Globe Camerabeveiliging kunnen worden uitgesloten.

5. LEVERTIJD

5.1 De leveringstermijn van het product bedraagt maximaal 28 werkdagen na ontvangst van de bestelling, of zoveel korter dan is bepaald in de overeenkomst tussen jou en Globe Camerabeveiliging. De door Globe Camerabeveiliging opgegeven levertijden zullen niet als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5.2 Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door Globe Camerabeveiliging overschreden wordt, zal Globe Camerabeveiliging je hiervan onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heb je de bevoegdheid om de overeenkomst met Globe Camerabeveiliging te ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Globe Camerabeveiliging te melden.
5.3 De betalingen die je hebt gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst welke ingevolge artikel 5.2 van deze Voorwaarden door jou wordt ontbonden, zal Globe Camerabeveiliging binnen 15 werkdagen nadat hij de in artikel 5.2 genoemde verklaring heeft ontvangen, aan jou terugbetalen.
5.4 Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen de benelux (tenzij op de website van Globe Camerabeveiliging anders is aangegeven).

6. AFKOELINGSPERIODE

6.1 Nadat je het door jou bestelde product hebt ontvangen, heb je de bevoegdheid om binnen 7 werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Globe Camerabeveiliging te ontbinden. Je hoeft hiervoor geen reden op te geven. (echter, indien het initiatief van de aankoop bij een koper ligt, geldt deze regel niet.
6.2 Indien je de overeenkomst ingevolge artikel 6.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dien je dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan Globe Camerabeveiliging te melden. Je dient het product onmiddellijk terug te sturen naar Globe Camerabeveiliging. Je moet wel zelf de kosten van en het risico voor het retour zenden dragen.
6.3 De betalingen die je hebt verricht op het moment dat je de overeenkomst met Globe Camerabeveiliging ingevolge artikel 6.1 en 6.2 van deze voorwaarden hebt herroepen, zal Globe Camerabeveiliging binnen 14 dagen nadat Globe Camerabeveiliging het door jou geretourneerde product heeft ontvangen, aan je terugbetalen.
6.4 Globe Camerabeveiliging behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door jouw schuld (anders dan die van Globe Camerabeveiliging of de leverancier van het product) is beschadigd.
6.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Globe Camerabeveiliging schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van jou te wijten is of anderszins voor jouw risico komt, zal Globe Camerabeveiliging je hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Globe Camerabeveiliging heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan jou terug te betalen bedrag in te houden.

7. NIET GOED, GELD TERUG

7.1 Indien binnen 7 dagen nadat je het product hebt ontvangen, het product een gebrek blijkt te vertonen aan het door jou bestelde, heb je twee mogelijkheden:
(a) je kunt Globe Camerabeveiliging schriftelijk (via fax, brief of e-mail) vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product; of
(b) je kunt de overeenkomst met Globe Camerabeveiliging ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Globe Camerabeveiliging te melden.
7.2 Indien je Globe Camerabeveiliging vraagt om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product, moet je het product aan Globe Camerabeveiliging terugsturen. Globe Camerabeveiliging zal het product dan binnen 25 werkdagen nadat hij het product van je terug heeft ontvangen, (doen) herstellen of vervangen en aan je terugsturen. De kosten van jouw retourzending, het vervangen en/of herstellen van het product, en het aan jou terugsturen van het product komen voor rekening van Globe Camerabeveiliging, tenzij aannemelijk is dat het ontbreken van (een deel van) het product dan wel het gebrek aan het product aan jou te wijten is of anderszins voor jouw rekening en risico is. In dat geval is Globe Camerabeveiliging niet verplicht het gebrek aan het product te herstellen of het ontbrekende deel toe te voegen aan het product. Globe Camerabeveiliging zal het product dan in dezelfde toestand aan je terugzenden, als die waarin zij het product van jou ontvangen heeft.
7.3 Indien je de overeenkomst op basis van artikel 7.1(b) ontbindt, dien je het product onmiddellijk aan Globe Camerabeveiliging te retourneren. De kosten van retourzending zijn voor jou rekening. De aankoopprijs van het product zal binnen 10 werkdagen op je rekening teruggestort worden. Artikel 6.5 is op dit artikellid van toepassing. Eventuele kosten van een uitgevoerde installatie worden niet retour betaald.
 

8. GARANTIES

8.1 Op de door Globe Camerabeveiliging geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op zijn producten geleverd wordt. Deze garantie tast jouw rechten die voortvloeien uit de wet of overeenkomst niet aan.

9. KLACHTEN

9.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Globe Camerabeveiliging serieus in behandeling worden genomen.
9.2 Je dient een klacht kenbaar te maken bij de Klantenservice van Globe Camerabeveiliging (gegevens staan vermeld in artikel 11 van deze Voorwaarden).
9.3 Globe Camerabeveiliging zal binnen 10 dagen de klacht proberen op te lossen. Globe Camerabeveiliging zal je hierover schriftelijk (via fax, brief of e-mail) berichten.

10. PRIVACY

10.1 Globe Camerabeveiliging zal jouw persoonsgegevens verwerken en opnemen in een of meer bestanden.
10.2 Het doel van de verwerking van jouw persoonsgegevens is het door Globe Camerabeveiliging kunnen nakomen van de overeenkomst die hij met je is aangegaan, alsmede het kunnen doen van aan jou persoonlijk gerichte aanbiedingen.
10.3 De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn alle gegevens die je invult in het bestelformulier wanneer je een product bestelt of hebt besteld.
10.4 Door het aangaan van een overeenkomst met Globe Camerabeveiliging waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, verleen je uitdrukkelijke toestemming aan Globe Camerabeveiliging voor het doen van aan jou persoonlijk gerichte aanbiedingen. Met de uitzondering dat deze aanbiedingen alleen afkomstig zijn voor producten en diensten van Globe Camerabeveiliging.

11. KLANTENSERVICE VAN Globe Camerabeveiliging

Alle correspondentie op basis van deze Voorwaarden dient plaats te vinden met:
Globe Camerabeveiliging, afdeling consumenten
Transportweg 12 
9405 PR Assen 
E-mail:INFO@GLOBE-CAMERABEVEILIGING.COM